VHBC cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược tổng thể và chiến lược của từng phòng ban cho các Cơ sở y tế cũng như các Nhà đầu tư y tế tại Việt Nam.

Chúng tôi hỗ trợ quá trình phát triển tầm nhìn – sứ mệnh, các kế hoạch chiến lược và lộ trình triển khai của các dự án y tế, đặc biệt đối với các dự án phát triển cơ sở y tế mới.

Đối với các bệnh viện và phòng khám đã hoạt động và có lượng bệnh nhân ổn định, chúng tôi sẽ hợp tác để thiết lập các chiến lược phát triển mới. Chúng tôi xây dựng các chiến lược phát triển phù hợp với chiến lược tổng thể. Chúng tôi tích hợp các nền tảng công nghệ tiên tiến và các mô hình dịch vụ y tế mới với các chiến lược này và chủ động hỗ trợ các chương trình quản lý thay đổi cho khách hàng. Nhờ đội ngũ chuyên gia hiện có, chúng tôi cũng có thể phát triển chiến lược cho các bộ phận như Kinh doanh & Tiếp thị, Tài chính, Nhân sự, v.v.

Dịch vụ Đổi mới Sáng tạo của chúng tôi phù hợp với quá trình tái cơ cấu các mô hình cung cấp dịch vụ y tế. Chúng tôi có thể đồng hành với các cơ sở y tế để phát triển công nghệ y tế cũng như thử nghiệm áp dụng các mô hình chăm sóc sức khỏe dựa trên giá trị (Value-Based Healthcare) vào quy trình vận hành. Ngoài ra, chúng tôi còn có thể xây dựng các chương trình và các dự án Đổi mới Sáng tạo Y tế cho các tổ chức này.

Đôi ngũ VHBC có thể hỗ trợ khách hàng trở thành đơn vị tiên phong thực hiện các dự án Đổi mới Sáng tạo Y tế. Chúng tôi luôn đánh giá chuyên sâu các cơ hội thực hiện dự án, về các mặt chuyên môn y khoa, quản lý vận hành, và lợi ích mang lại cho bệnh nhân trước khi tư vấn cho khách hàng. Chúng tôi kết hợp những phương pháp khác nhau để đánh giá như tổ chức hội thảo, phỏng vấn, sử dụng các nghiên cứu sẵn có, v.v. Do việc đầu tư các dự án trên mang nhiều rủi ro, chúng tôi sẽ tư vấn khách hàng thiết lập các quy trình cụ thể cũng như hệ thống đánh giá hiệu quả dự án mang tính dài hạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể hỗ trợ phát triển đội ngũ thực hiện các dự án Đổi mới Sáng tạo Y tế và tìm kiếm đối tác hợp tác cho khách hàng.